Łączna liczba wyświetleń

piątek, 3 kwietnia 2020

Film

Witam serdecznie,
Dzisiaj trening o 13.00. Jak się czujecie po wczorajszym ? Dla mnie było to jednak ciężkie wyzwanie. Bolały mnie wszystkie mięśnie, ale o to chodzi. Bardzo lubię takie  wyzwania. A wy ? Jestem ciekawa odpowiedzi. Dziękuję za to, że się przyglądacie treningom i uczestniczycie w nich. To dla mnie bardzo miłe.
Dzisiaj na śniadanie batoniki owsiane. Nie były fotogeniczne i nie mogłam zrobić zdjęcia. Nikt nie domyśliłby się co jest na zdjęciu i można zrobić konkurs kreatywności co widzicie i każdy miałby swoje skojarzenie. Przepis z mojej głowy. Co miałam to dodałam. Więc ugotowałam mleko, dodałam masło cukier waniliowy, kakao, banana, mandarynkę, wiórki kokosowe, płatki owsiane, miód Wszystko zmieszałam i dodałam do piekarnika. Batony na moje śniadanie spełniają moje oczekiwania. Wczoraj za śniadanie i  obiad dostałam mega pochwałę. Ponoć było pyszne. Dzisiaj nie muszę się martwić o obiad i  nic nie robię, bo ktoś mi zrobi obiadek.
Dowiedziałam się, że studio filmowe organizuje konkurs na scenariusz do filmu. I wiecie co ? Temat mnie zaciekawił i szukam inspiracji do tego. Musze posiedzieć i pomyśleć nad tym. Pierwszy etap jest napisanie streszczenia i opis jednej krótkiej sceny z filmu może być na 25 sekund, a może być na 3 minuty. Ale musi być bardzo krótka, ale ciekawa. Wysłałam swoje zgłoszenie o chęci udziału i zadecydowali, że mogę śmiało próbować. Dostałam mnóstwo materiałów szkoleniowych czego oczekują. Szansę na wygranie ma 5  osób. Później można napisać wspólnie scenariusz online, a potem to już z górki kariera filmowa ! Później ten wygrany, napisany osobiście scenariusz staje się filmem i słuchajcie … Hitem ! Zapraszam Was na rozdanie Oscarów. Napisali, że streszczenie filmu jest najważniejsze, bo co powiemy na rozdaniu Oscarów za najlepszy scenariusz ? Bełkot czy ciekawą historię , która zaciekawi do obejrzenia filmu  miliony ludzi, bez spolerowania. Właśnie niby łatwe, bo co to napisać kilka zdań, ale i nie łatwe, bo jak zaciekawić odbiorcę sceną czy mocnym zakończeniem jakiego nikt się nie spodziewał. Dostałam materiały reklamowe i podobne filmy do obejrzenia. Faktycznie były krótkie, ale podobały mi się . Mogę do tej pory o nich myśleć, bo robią na mnie wrażenie.  Nie wiem gdzie moje natchnienie, ale musi w końcu przyjść. Wariatka, ale to dobrze hahahahaah. Codziennie robię nowe rzeczy. W sumie kiedyś marzyłam o pisaniu scenariuszy do filmów. Hahahaah. Miałam pomysły, ale to nie do tego i jakieś głupoty. Mam miesiąc na napisanie krótkiego  tekstu .


I warmly welcome,

Today training at 13.00. How do you feel after yesterday? However, it was a difficult challenge for me. All my muscles hurt, but that's it. I really like such challenges. And you? I am curious about the answer. Thank you for watching and participating in trainings. This is very nice to me.

Today, for breakfast, oat bars. They were not photogenic and I couldn't take a photo. Nobody would have guessed what was in the picture and you could do a creativity contest what you see and everyone would have their own association. Recipe from my head. What I had was added. So I cooked the milk, added butter, vanilla sugar, cocoa, banana, tangerine, coconut, oatmeal, honey. I mixed everything and added it to the oven. The bars for my breakfast meet my expectations. I received mega praise for breakfast and dinner yesterday. Apparently it was delicious. Today I don't have to worry about dinner and I don't do anything because someone will make dinner for me.


I learned that a film studio is organizing a screenplay competition. And you know what? The topic interested me and I'm looking for inspiration for it. I have to sit and think about it. The first stage is to write a summary and a description of one short scene from the movie can be for 25 seconds, and it can be for 3 minutes. But it must be very short, but interesting. I sent my application to participate and they decided that I could go ahead and try. I got a lot of training materials what they expect. 5 people have a chance of winning. Later, you can write a script together online, and then it's a film career from the hill! Later this winning, personally written script becomes a movie and listen ... a hit! I invite you to the Oscars. They wrote that the summary of the film is the most important thing, because what do we say at the Oscars for the best screenplay? Gibberish or interesting story that will attract millions of people to watch the movie, without being polished. It seems to be easy, because what to write a few sentences, but not easy, because how to interest the recipient with a stage or a strong ending which no one expected. I got advertising materials and similar films to watch. They were actually short, but I liked them. I can still think about them because they impress me. I don't know where my inspiration is, but it must finally come. Crazy, but that's good hahahahaah. I do new things every day. All in all, I once dreamed of writing screenplays for movies. Hahahaah. I had ideas, but that's not it and some stupidity. I have a month to write a short text.


Hallo

Wir trainieren heute um 13:00 Uhr. Wie fühlst du dich nach dem Training? Es war großartig für mich. Alle meine kleinen Bewegungen taten weh. Ich mag es wirklich. Wie geht es dir Vielen Dank fürs Zuschauen und die Befragten. Das ist sehr nett zu mir.

Haferbars zum Frühstück heute. Die  waren nicht fotogen und ich konnte kein Foto machen. Rezept aus meinem Kopf. Was ich hatte, wurde hinzugefügt. Ich habe auch Milch, Butter, Vanillezucker, Kakao, Banane, Mandarine, Kokosnuss, Haferflocken und Honig gekocht. Ich habe alles gemischt und ... im Ofen. Bars für mein Frühstück sind für mich. Ich habe gestern großes Lob für das Frühstück erhalten. Es war auf jeden Fall lecker. Heute muss ich mir keine Sorgen machen oder irgendetwas tun, weil jemand es für mich tun wird.


Ich habe gelernt, dass ein Filmstudio einen Wettbewerb organisiert, bei dem ich mich hinsetzen und nachdenken muss. Der erste Schritt besteht darin, eine Zusammenfassung zu schreiben. Die Beschreibung der öffentlichen Szene aus dem Film kann 25 Sekunden und 3 Minuten dauern. Aber es muss sehr kurz aber interessant sein. . Ich habe viele mögliche Dokumente erwartet und erhalten. 5 Personen haben eine Chance zu gewinnen. Jetzt können Sie Ihre Online-Filmkarriere im Voraus beginnen! Hit! Ich lade Sie zu Oscars ein. Es wurde geschrieben, dass das Wichtigste die Inhaltsangabe des Films ist, denn was sage ich, wenn ich über die besten Oscars spreche? Unsinn oder eine interessante Geschichte, in der Millionen von Menschen einen Film sehen müssen, ohne ihn zu verbessern. Es scheint einfach zu sein, weil Sie ein paar Sätze schreiben müssen, aber es ist nicht einfach, nur weil Sie eine Bühne oder ein starkes Ende haben, das niemand gehört hat. Ich habe Werbematerialien und Videos zum Anschauen. . Ich weiß nicht, wo meine Inspiration ist, aber irgendwann muss sie kommen. Verrückt, aber das ist gut, hahahahaah. Ich mache jeden Tag neue Dinge. Zusammenfassend wollte ich einmal Drehbücher. Hahaha, ich hatte Ideen, aber es ist irgendwie dumm. Ich habe einen Monat Zeit, um den Text zu schreiben.Olá

Hoje treinando às 13h00. Como você se sente depois de ontem? No entanto, foi um desafio difícil para mim. Todos os meus músculos doem, mas é isso. Eu realmente gosto de tais desafios. E você Estou curioso sobre a resposta. Obrigado por assistir e participar de treinamentos. Isso é muito bom para mim.
Hoje, no café da manhã, bares de aveia. Eles não eram fotogênicos e eu não poderia tirar uma foto. Ninguém teria adivinhado o que estava na foto e você poderia fazer um concurso de criatividade com o que vê e todos teriam sua própria associação. Receita da minha cabeça. O que eu tinha foi adicionado. Então eu cozinhei o leite, adicionei manteiga, açúcar de baunilha, cacau, banana, tangerina, coco, aveia, mel, misturei tudo e adicionei ao forno. Os bares do meu café da manhã atendem às minhas expectativas. Ontem recebi mega elogios pelo café da manhã e pelo jantar. Aparentemente, estava delicioso. Hoje não preciso me preocupar com o jantar e não faço nada porque alguém fará o jantar para mim.


Aprendi que um estúdio de cinema está organizando uma competição de roteiro. E você sabe o que? O tópico me interessou e estou procurando inspiração para ele. Eu tenho que sentar e pensar sobre isso. A primeira etapa é escrever um resumo e a descrição de uma cena curta do filme pode durar 25 segundos e pode durar 3 minutos. Mas deve ser muito curto, mas interessante. Enviei minha inscrição para participar e eles decidiram que eu poderia ir em frente e tentar. Eu tenho muitos materiais de treinamento que eles esperam. 5 pessoas têm chance de ganhar. Mais tarde, você pode escrever um roteiro online, e então é uma carreira cinematográfica desde o topo! Mais tarde, esse roteiro vencedor e escrito pessoalmente se torna um filme e ouve ... um sucesso! Convido você para o Oscar. Eles escreveram que o resumo do filme é a coisa mais importante, porque o que dizemos no Oscar para o melhor roteiro? Gibberish ou história interessante que atrairá milhões de pessoas para assistir ao filme, sem ser polido. Parece ser fácil, porque o que escrever algumas frases, mas não é fácil, porque como interessar ao destinatário um estágio ou um final forte que ninguém esperava. Eu tenho materiais publicitários e filmes semelhantes para assistir. Eles eram realmente curtos, mas eu gostei deles. Ainda consigo pensar neles porque eles me impressionam. Não sei onde está minha inspiração, mas deve finalmente chegar. Louco, mas isso é bom hahahahaah. Eu faço coisas novas todos os dias. No geral, uma vez eu sonhei em escrever roteiros para filmes. Hahahaah. Eu tinha idéias, mas não é isso e alguma estupidez. Eu tenho um mês para escrever um texto breve.
czwartek, 2 kwietnia 2020

Wiadomości


Witam serdecznie,
Dziękuję za treningi i zapraszam ponownie. Dzisiaj znowu będzie o 15.00 . Na śniadanie  słodkie kakaowe placki z soczewicy. Jeszcze nie wiem jak dokładnie to zrobię. Tym  razem przepis jest z Internetu więc takie coś istnieje, ale jak to ja wiem jakie składniki dodam i wymieszam po swojemu. Na obiad ustaliliśmy że będą naleśniki. Muszę szybko coś ogarnąć. Wszystkie składniki mamy.  Kocham gotować więc będę się tym zajmować dłuższy czas. Mam spore zapasy i właśnie nie chce chodzić już do sklepu, bo mam jakieś sprawy lękowe przed ludźmi. Nie przed chorobą, ale coś związanego z ludźmi. Nie umiem opisać. Wczoraj byliśmy w sklepie i to o 17.00 . Seniorzy mieli chodzić od 10-12 , ale nie stosują się. Jeszcze się przepychali, bo oni muszą mieć pierwszeństwo. Mieliśmy mieć odstęp dwa metry, a ludzie stojący za mną w kasie deptali po piętach. Myślę, że w moim przypadku odstęp dwa metry to dobrze, bo naprawdę nie lubię jak ktoś stoi bardzo blisko. Wywołuje to we mnie nadal silny lęk. Tak samo w sobie, bez powodu. Boje się i już. No ale niby miało być, a nie jest odstęp.
Dodatkowo dowiedziałam się, że jeden z sklepów wymyślił nowy projekt. Przed sklepem postawili ogromny tir z produktami i można kupować nie wchodząc do sklepu. Nie wiem czy to prawda, czy żart z wczorajszego dnia, ale jak o tym przeczytałam to pomyślałam LOL.  Ostatnio pisałam o biznesie, tir rozwożący  mydła, aby ograniczyć kontakty i piszą w gazetach, że ktoś miał taki sam pomysł. UUU może właściciele czytają mojego bloga, ale smutno mi się zrobiło.….Ale napisali, że sprzedają wodę, olej, papier i kawę . O mydle nic haahha. Ale bym zrobiła karierę w biznesie. 
ŚRODA 18.45

Mydełko Nataszki

Oj co jeszcze ciekawego się wydarzyło ? Coś czego nie widziałam. Od kilku dni można zobaczyć Stalink, zaledwie pół godziny i jak niebo jest czyste, ale ponoć wczoraj było. Są to przelatujące satelity Space X . Ponoć jest co niesamowity widok. Szkoda, że nie widziałam tego, tylko widziałam jak ludzie wrzucali po wydarzeniu zdjęcia. W ten dzień nie wiem co jest prawdą, a co oszustwem, ale mogła to być prawda.


Jak się czujecie ? ? Co tamu Was ? ? Piszcie śmiało. Ja tak staram się odpoczywać, bardzo dużo myślę o wszystkich sprawach. Jestem trochę rozbita. Ale może dzisiaj będzie piękniejszy dzień . Smutno mi jest z powodu wszystkiego. Pierwszy raz w Historii nie będzie Świąt. Dla mnie to przykre. Ja nie mogę pojechać do nikogo w tym roku i jest szansa, że zostanę całkowicie sama.
Połączę się online z rodzicami na jakiś moment i tyle. Bardzo lubię Wielkanoc a tu o odwołana, rozbita.
Cieszcie się, że macie bliskich przy sobie i szanujcie się bardzo ! Nie kłóćcie się  ze swoimi bliskimi z którymi mieszkacie. Ten czas, jak jesteśmy w domach to warto cieszyć się tym czasem z tym kogo mamy.


I warmly welcome,

Thank you for training and welcome again. Today it will be again at 15.00. Sweet cocoa lentil pancakes for breakfast. I don't know yet how exactly I will do it. This time the recipe is from the Internet so there is such a thing, but how do I know what ingredients I will add and mix in my own way. We agreed that there would be pancakes for dinner. I need to get something fast. We have all the ingredients. I love cooking so I will do it for a long time. I have a lot of supplies and I just don't want to go to the store anymore because I have some anxiety about people. Not before illness, but something related to people. I can't describe. Yesterday we were in the store at 17.00. Seniors were to walk from 10-12, but they do not comply. They were still pushing, because they must have priority. We were to have a distance of two meters, and the people behind me at the cash register were on their heels. I think that in my case the distance of two meters is good, because I really do not like if someone is standing very close. It still causes me deep fear. In itself, for no reason. I'm afraid now. Well, but it was supposed to be, and there is no gap.

In addition, I learned that one of the stores came up with a new project. In front of the store they put a huge truck with products and you can buy without entering the store. I don't know if it's true or a joke from yesterday, but when I read it I thought LOL. Recently I wrote about business, a trucker distributing soaps to limit contacts and write in newspapers that someone had the same idea. UUU, maybe the owners read my blog, but I was sad. ... But they wrote that they sell water, oil, paper and coffee. Nothing haahha about soap. But I would make a career in business.


ŚRODA 18.45

Mydełko NataszkiOh what else interesting happened? Something I haven't seen. For several days you can see Stalink, just half an hour and how the sky is clear, but apparently it was yesterday. These are the flying Space X satellites. Apparently there is an amazing view. It is a pity that I did not see it, just saw how people threw photos after the event. On this day I do not know what is true and what is a scam, but it could be the truth.
How do you feel ? ? What's up ? Write boldly. I try to rest so much, I think a lot about everything. I'm a bit broken. But maybe today will be a more beautiful day. I am sad because of everything. There will be no Christmas for the first time in History. It's sad for me. I can't go to anyone this year and there is a chance that I will be completely alone.
I will connect online with my parents for a while and that's it. I really like Easter and here it is canceled, broken.

Rejoice that you have your loved ones with you and respect yourself very much! Do not argue with your loved ones with whom you live. This time, when we are at home, it is worth enjoying this time with who we have.Hallo,

Vielen Dank für das Training und nochmals herzlich willkommen. Heute wird es wieder um 15.00 Uhr sein. Süße Kakao-Linsen-Pfannkuchen zum Frühstück. Ich weiß noch nicht, wie genau ich es machen werde. Dieses Mal stammt das Rezept aus dem Internet, also gibt es so etwas, aber woher weiß ich, welche Zutaten ich auf meine eigene Weise hinzufügen und mischen werde. Wir waren uns einig, dass es Pfannkuchen zum Abendessen geben würde. Ich muss schnell etwas bekommen. Wir haben alle Zutaten. Ich liebe es zu kochen, also werde ich es für eine lange Zeit tun. Ich habe viele Vorräte und möchte einfach nicht mehr in den Laden gehen, weil ich Angst vor Menschen habe. Nicht vor der Krankheit, sondern etwas, das mit Menschen zu tun hat. Ich kann es nicht beschreiben. Gestern waren wir um 17.00 Uhr im Laden. Senioren sollten von 10-12 gehen, aber sie halten sich nicht daran. Sie drängten immer noch, weil sie Priorität haben müssen. Wir sollten einen Abstand von zwei Metern haben, und die Leute hinter mir an der Registrierkasse waren ihnen auf den Fersen. Ich denke, dass in meinem Fall die Entfernung von zwei Metern gut ist, weil ich es wirklich nicht mag, wenn jemand sehr nahe steht. Es macht mir immer noch tiefe Angst. An sich ohne Grund. Ich habe jetzt Angst. Nun, aber es sollte sein, und es gibt keine Lücke.

Außerdem habe ich erfahren, dass einer der Läden ein neues Projekt entwickelt hat. Vor dem Laden steht ein riesiger LKW mit Produkten und man kann kaufen, ohne den Laden zu betreten. Ich weiß nicht, ob es wahr ist oder ein Witz von gestern, aber als ich es las, dachte ich LOL. Kürzlich schrieb ich über das Geschäft, einen Trucker, der Seifen verteilte, um Kontakte einzuschränken, und in Zeitungen schrieb, dass jemand die gleiche Idee hatte. UUU, vielleicht haben die Besitzer meinen Blog gelesen, aber ich wurde traurig ... Aber sie haben geschrieben, dass sie Wasser, Öl, Papier und Kaffee verkaufen. Nichts haahha über Seife. Aber ich würde eine Karriere im Geschäft machen.Mydełko Nataszki

Oh, was ist sonst noch interessant passiert? Etwas, das ich nicht gesehen habe. Einige Tage lang kann man Stalink sehen, nur eine halbe Stunde und wie klar der Himmel ist, aber anscheinend war es gestern. Dies sind die fliegenden Space X-Satelliten. Anscheinend gibt es eine erstaunliche Aussicht. Es ist schade, dass ich es nicht gesehen habe, sondern nur gesehen habe, wie die Leute nach dem Ereignis Fotos geworfen haben. An diesem Tag weiß ich nicht, was wahr ist und was ein Betrug ist, aber es könnte die Ostern  sein.

Wie geht es dir ? Was ist los? ? Schreiben Sie kühn. Ich versuche so viel auszuruhen, ich denke viel über alles nach. Ich bin ein bisschen kaputt. Aber vielleicht wird heute ein schöner Tag. Ich bin wegen allem traurig. Zum ersten Mal in der Geschichte wird es kein Weihnachten geben. Es ist traurig für mich. Ich kann dieses Jahr zu niemandem gehen und es besteht die Möglichkeit, dass ich ganz alleine bin.
Ich werde mich für eine Weile online mit meinen Eltern verbinden und das wars. Ich mag Ostern sehr und hier ist es abgesagt, kaputt.

Freue dich, dass du deine Lieben bei dir hast und respektiere dich sehr! Streite nicht mit deinen Lieben, mit denen du lebst. Dieses Mal, wenn wir zu Hause sind, lohnt es sich, diese Zeit mit dem zu genießen, den wir haben.Olá

Obrigado pelo treinamento. . Hoje será novamente às 15:00. Panquecas de lentilha doce de cacau no café da manhã. Ainda não sei exatamente como fazê-lo. Desta vez, a receita vem da Internet, então existe algo assim, mas porque eu sei quais ingredientes adicionarei e misturarei do meu jeito. Concordamos que haveria panquecas para o jantar. Eu preciso conseguir algo rapidamente. Temos todos os ingredientes. Eu amo cozinhar, então farei isso por um longo tempo. Tenho muito estoque e não quero mais ir à loja porque estou preocupada com as pessoas. Não antes da doença, mas algo relacionado às pessoas. Não posso descrever, estávamos ontem na loja às 17:00. Os idosos devem andar entre 10 e 12 anos, mas não o seguem. Eles ainda pressionaram porque deveriam ter prioridade. Deveríamos estar a dois metros de distância e as pessoas atrás de mim estavam muito próximas. Eu acho que no meu caso a distância de dois metros é boa porque eu realmente não gosto se alguém estiver muito perto. Ele ainda está com muito medo de mim. Em si mesmo, sem motivo. Estou com medo agora. Bem, mas deveria ser e não há diferença.

Além disso, ouvi dizer que uma das lojas apresentou um novo projeto. Em frente à loja, eles colocam um caminhão enorme com produtos e você pode comprá-los sem entrar na loja. Não sei se é verdade ou é uma piada de ontem, mas quando a li, pensei em LOL. Recentemente, escrevi sobre negócios, um motorista de caminhão que distribuía sabonetes para limitar contatos e escrever em jornais que alguém tinha a mesma idéia. UUU, talvez os proprietários tenham lido meu blog, mas fiquei triste ... Mas eles escreveram que vendem água, óleo, papel e café. Nada haahha em sabão. Mas eu faria uma carreira nos negócios.


Mydełko NataszkiO que aconteceu mais interessante? Algo que eu não vi. Por vários dias você pode ver Stalinka, apenas meia hora e quão claro o céu está, mas aparentemente era ontem. Estes são os satélites voadores do Space X. Parece uma vista incrível. É uma pena que eu não tenha visto, só vi pessoas tirando fotos depois desse evento. Naquele dia, não sei o que é verdade e o que é uma farsa, mas pode ser verdade.

Como vai você? Eu tento descansar tanto, penso muito em tudo. Estou um pouco deprimido. Mas talvez hoje seja um dia mais bonito. Pela primeira vez na história, não haverá Páscoa. É triste para mim, não posso ir a ninguém este ano e há uma chance de ficar completamente sozinho.
Por algum tempo vou me conectar com meus pais e isso é tudo. Eu realmente gosto da Páscoa e está cancelada, quebrada aqui.

Desfrute de estar com seus entes queridos e respeite-se! Não discuta com os entes queridos com quem vive. Desta vez, quando estamos em casa, vale a pena aproveitar esse momento com quem tivermos.
Naleśniki jak dla wojska

Piękne smaczne i puszyste , rozpływa się w ustach , naleśniki powinny wygrać nagrodę kulinarna

środa, 1 kwietnia 2020

Afrykańskie MangoWitam serdecznie,
Chyba wszyscy pamiętają, iż dzisiaj jest Prima Aprilis. Zgadza się ? Kto świętuje ? No ja niestety nie świętuję, nikomu nie zrobię dzisiaj żartu, bo codziennie robię je innym heheeheh . Po za tym po co mam świętować ten dzień skoro każdy dzień u mnie wygląda jak żart, w szczególności teraz ? :D
Myślałam, że zrobię fajny filmik, ale jednak nie udało się posklejać. Dzisiaj o 15.00 proponuję wspólny trening . Kto chce niech łączy się i razem ćwiczmy. Powiem szczerze, że bardzo mi się to podoba. Faktycznie robię inaczej niż na filmach, ale pomaga. Nie robię codziennie, ale staram się bardzo często. Pomaga mi to i świetnie się przy tym bawię.
Od dzisiaj osoby do 18 roku życia nie mogą wychodzić same z domu. Muszą być pod opieką dorosłej. Zostały wprowadzone specjalne godziny sklepów tylko dla seniorów. 10-12 ( wtedy tylko seniorzy mogą chodzić na zakupy ) . Współczuję osobom, które będą musiały to znosić, bo tak jak pisałam nie umieją sie zachować.
Dzisiaj na obiad będzie zupa paprykowa i upiekę ciasto z jabłek bananów i marchewki. Sama wymyślam więc nie wiem jak będzie smakowało. Mam małą blaszkę, więc chcę ją użyć.
Chciałam się dowiedzieć czy znacie Afrykanskie Mango i co o nim sądzicie ? ? (Irvingia gabonensis)
To jest owoc, który rośnie głównie na terenach Afryki ( Kongo ) i okolic. Owoc ten ma właściwości zdrowotne, pomaga w urodzie i zahamowaniu apetytu. Owoc jest bogaty w białko i błonnik. Dzięki niemu unikamy podjadania między posiłkami, ponieważ dostarcza nam bardzo dużo energii. Dzięki niemu organizm spowalnia  procesy starzenia się. Zawiera bardzo dużo witamin.
Wpływ tego owocu ma szerokie spektrum działania. Potwierdziły to kilkukrotnie przeprowadzone badania. Dzięki niemu spada cholesterol. Najczęściej jest stosowany jako suplement diety w tabletkach. Tabletki powstają z wyciągu z pestek . Znaliście ?I warmly welcome,
I think everyone remembers that today is April Fool's Day. Right? Who is celebrating? Well, unfortunately I do not celebrate, I will not make a joke to anyone today, because I do it every day with different heheeheh. After all, why should I celebrate this day if every day looks like a joke with me, especially now? : D
I thought I would make a nice video, but I could not put it together. Today at 15.00 I suggest training together. Whoever wants to join and practice together. To be honest, I like it very much. I actually do differently than in the movies, but it helps. I don't do everyday, but I try very often. It helps me and I have a great time.
From today, people up to the age of 18 cannot leave the house alone. They must be accompanied by an adult. Special shopping hours for seniors have been introduced. 10-12 (then only seniors can go shopping). I feel sorry for people who will have to endure it because, as I wrote, they can't behave.
Today for dinner will be a paprika soup and bake a banana apple and carrot cake. I make it up myself so I don't know how it will taste. I have a small plate, so I want to use it.
I wanted to know if you know African Mango and what do you think about it? ? (Irvingia gabonensis)
This is a fruit that grows mainly in Africa (Congo) and the surrounding area. This fruit has health properties, helps in beauty and suppression of appetite. The fruit is rich in protein and fiber. Thanks to it, we avoid snacking between meals because it provides us with a lot of energy. Thanks to it, the body slows down the aging process. It contains a lot of vitamins.

The influence of this fruit has a wide spectrum of activity. This was confirmed by several studies. Thanks to it cholesterol drops. Most often it is used as a dietary supplement in tablets. The tablets are made from pitted extract. Did you know?Hallo,
Ich denke, jeder erinnert sich, dass heute der Aprilscherz ist. Richtig? Wer feiert? Nun, leider feiere ich nicht, ich werde heute niemandem einen Witz machen, weil ich es jeden Tag mit anderen heheeheh mache. Warum sollte ich diesen Tag feiern, wenn jeder Tag für mich wie ein Witz aussieht, besonders jetzt? : D
Ich dachte, ich würde ein schönes Video machen, aber ich konnte es nicht zusammenstellen. Heute um 15.00 Uhr schlage ich vor, gemeinsam zu trainieren. Wer mitmachen und zusammen üben will. Um ehrlich zu sein, ich mag es sehr. Ich mache das eigentlich anders als im Kino, aber es hilft. Ich mache nicht jeden Tag, aber ich versuche es sehr oft. Es hilft mir und ich habe eine tolle Zeit.
Ab heute können Menschen bis 18 Jahre das Haus nicht mehr alleine lassen. Sie müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Spezielle Einkaufszeiten für Senioren wurden eingeführt. 10-12 (dann können nur Senioren einkaufen gehen). Es tut mir leid für Leute, die es ertragen müssen, weil sie sich, wie ich schrieb, nicht benehmen können.
Heute zum Abendessen gibt es eine Paprikasuppe und einen Bananenapfel-Karotten-Kuchen. Ich mache es mir selbst, damit ich nicht weiß, wie es schmecken wird. Ich habe einen kleinen Teller, also möchte ich ihn benutzen.
Ich wollte wissen, ob du afrikanische Mango kennst und was denkst du darüber? ? (Irvingia gabonensis)
Dies ist eine Frucht, die hauptsächlich in Afrika (Kongo) und Umgebung wächst. Diese Frucht hat gesundheitliche Eigenschaften, hilft bei der Schönheit und Unterdrückung des Appetits. Die Frucht ist reich an Eiweiß und Ballaststoffen. Dank dessen vermeiden wir das Naschen zwischen den Mahlzeiten, da es uns viel Energie liefert. Dank dessen verlangsamt der Körper den Alterungsprozess. Es enthält viele Vitamine.
Der Einfluss dieser Frucht hat ein breites Wirkungsspektrum. Dies wurde durch mehrere Studien bestätigt. Dank ihm sinkt der Cholesterinspiegel. Am häufigsten wird es als Nahrungsergänzungsmittel in Tabletten verwendet. Die Tabletten werden aus entkerntem Extrakt hergestellt. Wussten Sie schon?

Olá
Acho que todo mundo se lembra do dia da mentira hoje. Ok quem está comemorando Bem, infelizmente eu não celebro, não vou brincar com ninguém hoje porque faço isso todos os dias com outro heheeh. Afinal, por que eu deveria comemorar esse dia se todo dia parece uma piada para mim, especialmente agora? : D
Eu estava pensando em fazer um bom filme, mas não consegui combiná-lo. Hoje às 15:00, sugiro treinar juntos. Quem quer conhecer e praticar juntos. Honestamente, eu gosto muito. Na verdade, eu faço de maneira diferente do que nos filmes, mas ajuda. Não faço isso todos os dias, mas tento com muita frequência. Isso me ajuda e eu me divirto.
Atualmente, pessoas com menos de 18 anos não podem sair de casa sozinhas. Eles devem estar acompanhados por um adulto. Horário de compras especial foi introduzido para idosos. 10-12 (para que apenas os idosos possam fazer compras). Sinto muito pelas pessoas que terão que suportar isso porque, como escrevi, elas não podem se comportar.
Hoje, para o jantar, haverá sopa de pimenta e maçã com bolo de banana e cenoura. .
Eu queria saber se você conhece African Mango e o que você acha disso? ? (Irvingia gabonensis)
É uma fruta que cresce principalmente na África (Congo) e arredores. Esta fruta tem propriedades de saúde, ajuda na beleza e suprime o apetite. A fruta é rica em proteínas e fibras. Graças a isso, evitamos lanches entre as refeições, porque isso nos fornece muita energia. Graças a isso, o corpo retarda o processo de envelhecimento. Contém muitas vitaminas.
O impacto desta fruta tem uma ampla gama de atividades. Isso foi confirmado por vários estudos. Graças a isso, o colesterol diminui. Na maioria das vezes, é usado como um suplemento dietético em comprimidos. Os comprimidos são feitos de extrato sem caroço. Você sabe?wtorek, 31 marca 2020

Zima


Witam serdecznie,
Obecnie powinno być ciepło, radośnie, wiosennie, a niestety zaczyna się zima. Czytałam o tym i dokładnie się wszystko potwierdziło jak pisali. Nie chciałam wierzyć. Zrobiłam zdjęcie z okna o 3.50 w nocy bo na moment się obudziłam, ale dalej poszłam spać i spało mi się doskonale. . Jest naturalne i podoba mi się.
Czuję się całkiem nieźle, ale myślę że zaczynam się bać bo są wprowadzane dodatkowe zaostrzenia. Czytam różne głupoty, a później siedzę i zaczynam się bać. W Polsce ludzie w czasie Pandemii żyją normalnie. Co chwilę są udostępniane zdjęcia ludzi stojących w kolejkach bez odstępu z soboty. Nikt nie może nikomu zwrócić uwagę. Starsi ludzie w Polsce krzyczą na osoby, które dbają o bezpieczeństwo. Oni są gośćmi w sklepie a zachowują się jak w oborze. Zaczyna się okres przed Wielkanocą . Więc w sklepach będzie dużo ludzi jak na ten czas. Mało kto się przejmuje tym co może się stać. Niestety ludzie nie są odpowiedzialni. Nie czuję zagrożenia bo nie żyje w społeczeństwie które panikuje i martwi się. . . Każdy musi się zmierzyć z tą choroba i u każdego będzie wyglądała inaczej. 
Nigdy nie jest odpowiedni moment na negatywne wydarzenia bo mamy swoje życie i swoje plany. . . 
Ja  zaczynam cieszyć się każdą chwilą życia i wszystkim tym co robię. Powoli schodzą blokady . . . Powiem szczerze że naprawdę kilka miesięcy temu miałam lęk przed własnym cieniem , bałam się naprawdę wszystkiego, dzisiaj boje się 10% rzeczy mniej, ale to i tak postęp. W związku z agorafobią nie mogłam rozmawiać z ludźmi powyżej 2 osób. Gdy jest trzecia osoba już się bardzo boję. Najwygodniej jest w 2 osoby. Zawsze jak jest więcej osób to słucham tylko. Czuję że to niedługo może się zmienić. Jeszcze tak jest, ale jest szansa na poprawę. Proste czynności powodują u mnie lęki i blokady. Kiedyś bałam się odgłosu ... Łamanych kostek przy przyrządzaniu porcji rosołowej. Cóż czasem trzeba i ten dźwięk i sposób był dla mnie  nie  do zrobienia. Dzisiaj pierwszy raz udało mi się bez emocji to zrobić. A.to bardzo dobrze . Boje się niespodziewanych rozmów i spotkań, dlatego bardzo nie lubię jak obcy ludzie mnie zaczepiają na ulicy z głupotami. Że ja mam im dać hajs. Albo tutaj jest dziwne miasto. Ludzie potrafią stać na środku drogi i gadać do siebie samego i pokrzykiwać. Opowiadają sami sobie historie i zaczepiają innych. Nie lubię jak osoby, które są pod wpływem alkoholu też czegoś chcą.  Mam na myśli, że są spokojni i raczej nie chcą zrobić krzywdy ale chcą powiedzieć jakiś żart albo coś to też się boje. Zaczęło się robić pozytywnie, już inwestuje w sztukę i ciągle kupuje nowe rzeczy , mam na to czas, gotuje sobie sama cudowne rzeczy , staje się lepszą wersja siebie i się akceptuje .... A świat umiera. 
Każdy musi się mierzyć z zarazą. Ludzie potrafią tylko nakrzyczeć i nawyzywać innych, gdy chcą stosować się zasad ,zamiast usiąść na dupie w domu i poczekać. Niestety miejsce największego ryzyka nie czuje zagrożenia. Już jednego dnia podają że 5 osób nie żyje w Polsce. Statystyki nie są zgodne z sytuacją. Raczej u nas nikt nie umiera na tą zarazę, tylko na choroby pokrewne . . . Dalej jesteśmy na wakacjach mimo rosnącego zagrożenia . . . . Co tu robić ?

Tak dobrze mi się teraz śpi, że śpię do późna. A praca domowa  czeka.... Dzisiaj zrobiłam też już syrop na przeziębienie domowej roboty haahah. Ja ... sama zrobiłam syrop. Jak ta dalej pójdzie doskonale to otworzę aptekę. Wszystko wyglądało jak na zdjęciu :) . Dopiero jutro będzie można go używać.
Codziennie w domu nowe smaki herbatek, mojego wymysłu. Codziennie są cudowne. Do gotowania mam pomysły i wszytko jest. Nie wiadomo co będziemy gotować.


I warmly welcome,

It should be warm now, joyfully, spring and unfortunately winter is beginning. I read about it and everything was confirmed exactly as they wrote. I didn't want to believe. I took a picture from the window at 3.50 at night because I woke up for a while, but I went to sleep and slept perfectly. .

I feel quite good, but I think I'm starting to be afraid because of additional rules. I read various stupid things and then I sit down and start to be afraid. In Poland, people live normally during a pandemic. From time to time photos of people standing in queues without a break from Saturday are made available. Nobody can pay attention to anyone. Older people in Poland shout for people who care about security. They are guests in the store and behave like a barn. The period before Easter. There will be a lot of people in stores this time. Few people care about what can happen. Unfortunately, people are not responsible. I don't feel threatened because I don't live in a panic and worried society. . . Everyone has to face this disease and everyone will have it differently.

There is never a right time for negative events because we have our lives and our plans. . .
I'm starting to enjoy every moment of my life and everything I do. . To be honest, a few months ago I was afraid of my own shadow, I was really afraid of everything, today I am afraid of 10% less things, but this is progress. Due to agoraphobia, I couldn't talk to people over 2 people. When the third person is already scared. The most convenient way is for 2 people. Whenever there are more people, I listen only. I feel that this may change soon. This is still the case, but there is a chance for improvement. Simple actions cause fears and blockades. I used to be afraid of sound ... Broken cubes while preparing a portion of broth. Sometimes you need it, and this sound and way were impossible for me. Today, for the first time, I managed to do it without emotion. A. this is very good. I'm afraid of unexpected conversations and meetings, that's why I really don't like strangers saying me stupid things on the street. That I should give them money. Or here is a strange city. People can stand in the middle of the road and talk to each other and shout. They tell stories themselves and accost others. I don't like people under the influence of alcohol also want something. I mean, they are calm and probably do not want to hurt, but want to say a joke or something that I am also afraid of. It started to be positive, I am already investing in art and I constantly buy new things, I have time for it, I cook wonderful things myself, I become a better version of myself and accept myself ... And the world is dying.
Everyone must face the plague. People can shout to others when they want to follow the rules instead of sitting on their ass at home and waiting. Unfortunately, the place of greatest risk is not endangered. Yesterday they wrote that 5 people are dead in Poland. Statistics do not match the situation. Rather, no one dies from this disease in Poland, but from related diseases. . . Despite the growing threat, we're still on vacation. . . . What should I do ?
Now I sleep so well that I sleep long. And homework is waiting ... Today I also made a cold homemade syrup Haahah. I ... I made the syrup myself. If this goes perfectly, I will open a pharmacy. Everything looked like the picture :). Only tomorrow I will be able to use it.

New tea flavors at home every day, my invention. Every day they are wonderful. I have cooking ideas and everything is there. It is not known what we will cook.


Hallo

Jetzt sollte es warm, fröhlich sein, Frühling und leider beginnt der Winter. Ich habe darüber gelesen und alles wurde genau so bestätigt, wie Sie es geschrieben haben. Ich wollte nicht glauben. Ich machte um 3.50 Uhr morgens ein Foto vom Fenster, weil ich eine Weile aufgewacht war, aber ich ging schlafen und schlief perfekt. .

Ich fühle mich ziemlich gut, aber ich glaube, ich fange an, Angst zu haben, weil zusätzliche Verschärfungen eingeführt werden. Ich lese verschiedene dumme Dinge und setze mich dann und fange an, Angst zu haben. In Polen leben die Menschen normal während einer Pandemie. Von Zeit zu Zeit sind Fotos von Personen in einer Warteschlange ohne Pause ab Samstag verfügbar. Niemand kann auf jemanden achten. Ältere Menschen in Polen fordern Menschen, denen Sicherheit am Herzen liegt. Sie sind Gäste im Laden und benehmen sich wie eine Scheune. Zeit vor Ostern. Diesmal werden viele Leute in den Läden sein. Nur wenige Menschen kümmern sich darum, was passieren kann. Leider sind die Leute nicht verantwortlich. Ich fühle mich nicht bedroht, weil ich nicht in einer panischen und besorgten Gesellschaft lebe. . . Jeder muss sich dieser Krankheit stellen und jeder wird sie anders haben.

Es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt für negative Ereignisse, weil wir unser Leben und unsere Pläne haben. . .

Ich fange an, jeden Moment meines Lebens und alles, was ich tue, zu genießen. . . . Um ehrlich zu sein, vor ein paar Monaten hatte ich Angst vor meinem eigenen Schatten, ich hatte wirklich Angst vor allem, heute habe ich Angst vor 10% weniger Dingen, aber das ist ein Fortschritt. Aufgrund von Agoraphobie konnte ich nicht mit Personen über 2 Personen sprechen. Wenn die dritte Person schon Angst hat. Es ist am bequemsten für 2 Personen. Immer wenn mehr Leute da sind, höre ich einfach zu. Ich habe den Eindruck, dass sich dies bald ändern könnte. Dies ist immer noch der Fall, aber es gibt Raum für Verbesserungen. Einfache Handlungen verursachen Angst und Blockaden. Früher hatte ich Angst vor Geräuschen ... Gebrochene Würfel während der Zubereitung der Brühe. Manchmal braucht man es und dieser Sound und Track waren für mich unmöglich. Heute habe ich es zum ersten Mal ohne Emotionen gemacht. A. das ist sehr gut Ich habe Angst vor unerwarteten Gesprächen und Besprechungen, deshalb mag ich es nicht, wenn mich Fremde auf der Straße mit Dummheit schlagen. Dass ich ihnen Geld geben sollte. Oder hier ist eine seltsame Stadt. Die Leute können mitten auf der Straße stehen und miteinander reden und schreien. Sie erzählen die Geschichten selbst und sprechen mit anderen. Ich mag es nicht, wenn Menschen unter Alkoholeinfluss auch etwas wollen. Ich meine, sie sind ruhig und wollen wahrscheinlich nicht weh tun, aber sagen Sie einen Witz oder etwas, vor dem ich Angst habe. Es begann positiv zu werden, ich investiere bereits in Kunst und kaufe ständig neue Dinge, ich habe Zeit dafür, ich koche selbst wundervolle Dinge, ich werde eine bessere Version von mir und akzeptiere mich selbst ... Und die Welt stirbt.

Jeder muss sich der Pest stellen. Menschen können schreien, wenn andere die Regeln befolgen wollen, anstatt zu Hause zu sitzen und auf ihren Arsch zu warten. Leider ist der Ort mit dem größten Risiko nicht gefährdet. Sie sagen, dass heute 5 Menschen in Polen tot sind. Statistiken stimmen nicht mit der Situation überein. Vielmehr stirbt in Polen niemand an dieser Krankheit, sondern an verwandten Krankheiten. . . Trotz der wachsenden Bedrohung sind wir immer noch im Urlaub. . . . Was ist hier zu tun?
Ich schlafe jetzt so gut, dass ich spät schlafe. Und die Hausaufgaben warten ... Ich habe heute Sirup gemacht, hausgemachte haahahahahah. Ich ... ich habe den Sirup selbst gemacht. Wenn alles perfekt funktioniert, werde ich eine Apotheke eröffnen. Alles sah aus wie auf dem Bild :). Sie können es morgen verwenden.

Jeden Tag neue Teearomen zu Hause, meine Erfindung. Sie sind jeden Tag wunderbar. Ich habe Kochideen und alles ist da. Es ist nicht bekannt, was wir kochen werden.Olá

Agora deve estar quente, alegre, primavera e, infelizmente, o inverno está começando. Eu li sobre isso e tudo foi confirmado exatamente como eles foram escritos. Eu não queria acreditar. Tirei uma foto da janela às 3,50 da noite porque acordei um pouco, mas fui dormir e dormi perfeitamente. .
Eu me sinto muito bem, mas acho que estou começando a ter medo por causa de regras adicionais. Eu leio muitas coisas estúpidas e depois me sento e começo a ter medo. Na Polônia, as pessoas vivem normalmente durante uma pandemia. Periodicamente, as fotos das pessoas na fila são compartilhadas sem interrupção a partir de sábado. Ninguém pode prestar atenção a ninguém. Os idosos na Polônia gritam por pessoas que se preocupam com a segurança. Eles são convidados para a loja e se comportam como um celeiro. O período antes da Páscoa. Agora haverá muitas pessoas nas lojas. Poucas pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer. Infelizmente, as pessoas não são responsáveis. Não me sinto ameaçada porque não vivo em uma sociedade em pânico e preocupada. . . Todo mundo tem que enfrentar esta doença e todos terão de maneira diferente.

Nunca há um momento certo para eventos negativos, porque temos nossas vidas e nossos planos. . .

Estou começando a aproveitar cada momento da minha vida e tudo o que faço. . . . Posso dizer honestamente que, há alguns meses, eu tinha medo da minha própria sombra, tinha muito medo de tudo, hoje tenho medo de 10% menos coisas, mas isso é progresso. Devido à agorafobia, eu não conseguia conversar com pessoas acima de 2 pessoas. Quando a terceira pessoa já está, estou com medo. O mais confortável é para 2 pessoas. Sempre que há mais pessoas, eu apenas ouço. Eu acho que isso vai mudar em breve. Este ainda é o caso, mas há uma chance de melhoria. Atividades simples me causam medos e bloqueios. Eu costumava ter medo do som ... Cubos quebrados enquanto preparava uma porção de caldo. Às vezes você faz isso e esse som e faixa eram impossíveis para mim. Hoje, pela primeira vez, consegui fazê-lo sem emoção. A. isso é muito bom. Tenho medo de conversas e reuniões inesperadas, é por isso que realmente não gosto de como estranhos me atingem na rua com palavras estúpidas. Que eu deveria lhes dar dinheiro. Ou aqui é uma cidade estranha. As pessoas podem ficar no meio da estrada, conversar entre si e gritar. Eles contam histórias e abordam os outros. Eu não gosto de pessoas sob a influência de álcool também querem alguma coisa. Quero dizer, eles são calmos e provavelmente não querem machucar, mas eles significam uma piada ou algo que eu também tenho medo. Começou a ser positivo, já estou investindo em arte e compro constantemente coisas novas, tenho tempo para isso, cozinho coisas maravilhosas, me torno uma versão melhor de mim e me aceito ... E o mundo está morrendo.

Todos devem enfrentar a praga. As pessoas podem gritar quando outras pessoas querem seguir as regras, em vez de ficar em casa e esperar. Infelizmente, parece que o local de maior risco não está em perigo.Eles dizem que um dia cinco pessoas estão mortas na Polônia. As estatísticas não correspondem à situação. Em vez disso, ninguém morre na Polônia desta doença, mas de doenças semelhantes. . . Ainda estamos de férias, apesar da ameaça crescente. . . . O que fazer aqui

Eu durmo tão bem agora que durmo até tarde. E a lição de casa está esperando ... Hoje eu também fiz xarope frio caseiro, haahah. Eu ... eu mesmo fiz a calda. Se tudo correr perfeitamente, vou abrir uma farmácia. Tudo parecia com a imagem :). Somente amanhã você poderá usá-lo.

Novos sabores de chá em casa todos os dias, minha invenção. Todo dia é maravilhoso. Eu tenho idéias de culinária e está tudo lá. Não se sabe o que vamos cozinhar.


poniedziałek, 30 marca 2020

Kostkomeduza Irukandzji i ślimak
Witam serdecznie,
Jak byłam mała to kochałam wyszywać obrazki, ale zawsze robiłam to przy oglądaniu tv. Najczęściej oglądałam filmy przyrodnicze. Interesuje mnie to, jak skonstruowany jest nasz świat i uwielbiam oglądać widoki i  ciekawostki z całego świata.
Mój profil to był językowo- geograficzny, a później była turystyka. Jako kierunek nauczania to przedmioty były ciekawe i dla mnie rozwijające. Ja tam dużo się nauczyłam.
Ostatnio więcej oglądam filmów i powróciłam do oglądania przyrodniczych i do czytania gazet o całym świecie.
Jednym z faktów, który mnie dziwi najbardziej dotyczy jakie są najbardziej niebezpieczne zwierzęta  świata ? ?
Kiedyś obejrzałam jeden z odcinków i zafascynowało mnie takie stworzenie jak kostko meduza i jest to najbardziej niebezpieczne zwierze świata.
Dzisiaj szukałam informacji dla przypomnienia i dowiedziałam się...że jeśli ona nas poparzy i dodamy do rany ocet to jesteśmy w stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się jadu. Więc taka meduza żyje w Australii, nie zapomnijcie spakować w podróż opisanego specyfiku i noście codziennie na plażę... Spodziewaliście się, że ocet może uratować Wam życie ?  Tak teraz jak zobaczycie w apteczce ratownika ocet to już wiece do czego służy.
Ej... najnowsza informacja. Ocet naprawdę ratuje życie ---ocet-niszczy-koronawirusa
Taka meduza jest galaretowata i ma bardzo dużo czułek i parzydełek . Jedno parzydełko może mieć do 3 metrów a czółko może zabić do 60 osób. Rany po oparzeniu nie można polać alkoholem, ponieważ to pomaga w zwiększeniu się jadu. Jej jad może zabić w ciągu kilku minut i atakuje najważniejsze narządy człowieka. W oceanie przydatne są dla niej jej zdolności i musi je posiadać, aby przetrwać, aby złapać dobrze sobie pokarm. Niestety lubi przebywać w liniach brzegowych i ma częsty kontakt z ludźmi i bardzo się ich boi i atakuje błyskawicznie swoją ofiarę.
Inne zwierze jakie mi przychodzi do głowy to ślimak. Czytając o tym, że takie małe stworzenie może być również niebezpieczne było dla mnie czymś nowym i unikatowym. Czymś czym chciałabym się podzielić z każdym. Dla mnie to był szok, kiedy się o tym dowiedziałam.
Ślimak morski jadowity - Stożek geograficzny może mieć ok 7-11 cm długości. Jest bardzo niebezpieczny. Ma charakterystyczne, piękne i poszukiwane muszle. Każda z nich jest unikatowa i drogocenna do sprzedaży. Kusi aby ją dotknąć. Wtedy ślimak już nie wystawia rogów ! Tylko ... strzela jadem, który powoduje szybki paraliż mięśni, w tym oddechowych, utratę przytomności i szybka śmierć. Posiada gruczoł jadowy zakończony kolcem i wstrzykuje jad w ofiarę i zabija również w ciągu kilku minut. .... Tutaj ocet nie wiem czy pomoże. Nie mam informacji co może zapobiec szybko w takiej sytuacji. Fascynują mnie takie dzikie zwierzęta, które muszą walczyć o przetrwanie i posiadają bardzo niebezpieczną broń w sobie.


Jeśli chodzi o sytuację. Dzisiaj byłam w pracy dowiedzieć się co dalej. Tam atmosfera jest naprawdę radosna i cudowna. Już niedługo będę  mogła wrócić do pracy jako Bob Budowniczy
Jestem w najgorszym miejscu choroby, a osobiście nie czuje tego.   Boję się to jasne o swoje zdrowie i innych, ale są powody z których nie jestem zdenerwowana. Będę mogła pójść niedługo do pracy. Nie wiedziałam, że to będzie dla mnie takie szczęście.  Kiedyś budowałam z jednym chłopakiem restaurację i było super ! Więc nie boję się niczego. Dzisiaj odżyłam. Muszę iść na SPA, posprzątać w pokoju oraz zrobić pyszną zupkę. Dzisiaj planuje barszcz czerwony aby uzupełnić witaminy.
Jeśli chodzi o trening to planuje zrobić go o 16.00

I warmly welcome,

When I was little, I loved cross-stitch, but it was always like that while watching TV. I watched nature films most often. I am interested in building our world and I love watching views and curiosities from around the world.

My profile was linguistic and geographical, and then there was tourism. As a teaching subject, subjects were interesting and developing for me. I learned a lot there.

Recently, I watched more movies and returned to watching nature and reading newspapers around the world.

One of the facts that amazes me the most concerns the most dangerous animals in the world? ?

I once watched one episode and I was fascinated by such a creature as a jellyfish cube and it is the most dangerous animal in the world.

Today I was looking for information as a reminder and found out ... that if we burn and add vinegar to the wound, we are able to stop the spread of venom. So jellyfish live in Australia, don't forget to pack your travel vinegar and carry it to the beach every day ... Did you expect vinegar to save your life? So, as you can see in the rescuer's first aid kit, that's what vinegar is for.


Such a jellyfish is similar to jelly and has many tentacles. One wing can be up to 3 meters, and venom can kill up to 60 people. Burns cannot be poured with alcohol, as this helps increase the venom. Her venom can kill in a few minutes and attack the most important human organs. On the ocean, her skills are useful to her and she must have them to survive, to catch food well. Unfortunately, he likes to be on the coast and has frequent contact with people, is very afraid of them and immediately attacks his victim.

The second animal that comes to mind is a snail. Reading about the fact that such a small creature can be dangerous was something new and unique to me. Something I'd like to share everything. For me it was a shock when I found out.

Venomous sea snail - The geographical cone can be about 7-11 cm long. It is very dangerous. It has characteristic, beautiful and sought-after shells. Each of them is unique and valuable for sale. Tempts a man to touch her. Then the snail no longer reveals its horns! Only ... shoots venom, which causes rapid muscle paralysis, including respiratory, loss of consciousness and rapid death. He has a venom gland with a spike and injects the victim's venom and also kills in a few minutes. .... Here vinegar I don't know if it will help. I have no information that can be quickly prevented in this situation. I am fascinated by such wild animals that must fight for survival and have a very dangerous weapon themselves.

As for the situation. Today I was at work, looking for what to do next. There the atmosphere is really joyful and wonderful. Soon I will be able to return to work as Bob the Builder

I am in the worst place of the disease and I personally don't feel it. I'm afraid of my health and others, but there are reasons why I'm not nervous. I will be able to go to work soon. I didn't know it would be so lucky for me. I used to build a restaurant with one boy and it was great! So I'm not afraid of anything. I came alive today. I have to go to the SPA, clean the room and make a delicious soup. Today I'm planning red borscht to supplement my vitamins.

As for the training, I plan to do it at 16.00Hallo
Als ich klein war, liebte ich Kreuzstich, aber es war immer so, wenn ich fernsah. Ich habe am häufigsten Naturfilme gesehen. Ich interessiere mich für die Struktur unserer Welt und ich liebe es, Ansichten und Kuriositäten aus der ganzen Welt zu beobachten.
Mein Profil war sprachlich und geografisch, und dann gab es Tourismus. Als Unterrichtsfach waren die Fächer für mich interessant und entwickelt. Ich habe dort viel gelernt.
Kürzlich habe ich mehr Filme gesehen und bin zurückgekommen, um die Natur zu beobachten und Zeitungen auf der ganzen Welt zu lesen.
Eine der Tatsachen, die mich am meisten überrascht haben, sind die gefährlichsten Tiere der Welt? ?
Ich habe einmal eine Episode gesehen und war fasziniert von einer Kreatur wie dem Quallenwürfel, dem gefährlichsten Tier der Welt.
Heute habe ich nach Informationen gesucht und festgestellt, dass wir die Ausbreitung des Giftes stoppen können, wenn wir die Wunde verbrennen und Essig hinzufügen. Solche Quallen leben in Australien. Vergessen Sie nicht, den während der Reise beschriebenen Essig einzupacken und jeden Tag am Strand zu tragen ... Haben Sie Essig erwartet, der Ihr Leben rettet? Wie Sie im Erste-Hilfe-Kasten des Retters sehen können, ist Essig perfekt für Sie.

Eine solche Qualle ähnelt einer Qualle und hat viele Tentakeln. Der Flügel kann bis zu 3 Meter lang sein und das Gift kann bis zu 60 Menschen töten. Verbrennungen können nicht mit Alkohol gegossen werden, da dies zur Erhöhung des Giftes beiträgt. Ihr Gift kann in wenigen Minuten töten und die wichtigsten menschlichen Organe angreifen. Auf dem Meer sind ihre Fähigkeiten nützlich für sie und sie muss sie haben, damit sie gut überleben und gut fangen können. Leider ist er gerne an der Küste und hat häufigen Kontakt zu Menschen, hat große Angst vor ihnen und greift sein Opfer sofort an.

Das zweite Tier, das mir in den Sinn kommt, ist eine Schnecke. Über die Tatsache zu lesen, dass solch eine kleine Kreatur gefährlich sein kann, war etwas Neues und Einzigartiges für mich. Etwas, das ich gerne alles teilen würde. Es war ein Schock für mich, als ich es herausfand.

Giftige Meeresschnecke - Der geografische Kegel kann etwa 7-11 cm lang sein. Das ist sehr gefährlich. Es hat charakteristische, schöne und begehrte Muscheln. Jeder von ihnen ist einzigartig und wertvoll für den Verkauf. Versuche sie zu berühren. Dann zeigt die Schnecke ihre Hörner nicht mehr! Es schießt nur ... Gift, das eine schnelle Muskelparalyse verursacht, einschließlich Atemproblemen, Bewusstlosigkeit und schnellem Tod. Er hat Gift mit einem Dorn und injiziert das Gift dem Opfer und tötet auch in wenigen Minuten. .... hier Essig Ich weiß nicht, ob es helfen wird. Ich habe keine Informationen darüber, was in dieser Situation schnell verhindert werden kann. Ich bin fasziniert von solchen wilden Tieren, die ums Überleben kämpfen müssen und eine sehr gefährliche Waffe haben.


Wie für die Situation. Heute war ich auf der Arbeit und habe mich gefragt, was ich als nächstes tun soll. Die Atmosphäre ist wirklich glücklich und wunderbar. Bald werde ich wieder als Bob der Baumeister arbeiten können
Ich bin am schlimmsten Ort der Krankheit und fühle es nicht persönlich. Ich habe Angst vor meiner Gesundheit und anderen, aber es gibt Gründe, warum ich nicht nervös bin. Ich werde bald zur Arbeit gehen können. Ich wusste nicht, dass es so viel Glück für mich sein würde. Ich habe mit dem Jungen ein Restaurant gebaut und es war großartig! Ich habe also vor nichts Angst. Ich bin heute lebendig geworden. Ich muss ins Spa, das Zimmer putzen und eine leckere Suppe machen. Heute plane ich roten Borschtsch, um meine Vitamine zu ergänzen.

Ich plane um 16.00 Uhr zu trainierenOlá
Quando criança, eu amava o ponto de cruz, mas sempre assistia TV. Eu assisti filmes da natureza com mais frequência. Estou interessado em construir o nosso mundo e adoro assistir a monumentos e curiosidades de todo o mundo.

Meu perfil era linguístico e geográfico, e depois havia o turismo. Como disciplina de ensino, as matérias eram interessantes e em desenvolvimento para mim. Eu aprendi muito lá.

Recentemente, assisti a mais filmes e voltei a assistir a natureza e a ler jornais em todo o mundo.

Um dos fatos que mais me impressiona diz respeito aos animais mais perigosos do mundo? ?

Certa vez, assisti a um episódio e fiquei fascinado por uma criatura como o cubo de água-viva e é o animal mais perigoso do mundo.

Hoje eu estava procurando informações como um lembrete e descobri ... que se queimarmos e adicionarmos vinagre à ferida, seremos capazes de impedir a propagação do veneno. Então a água-viva mora na Austrália, não se esqueça de levar o vinagre em uma viagem e levá-lo à praia todos os dias ... Você esperava vinagre que salvaria sua vida? Agora, como visto no kit de primeiros socorros, é por isso.

Esta água-viva é gelatinosa e tem muitos tentáculos. A asa pode ter até 3 metros de comprimento e o veneno pode matar até 60 pessoas. Feridas ardentes não podem ser derramadas com álcool, porque ajuda a aumentar o veneno. Seu veneno pode matar em alguns minutos e atacar os órgãos humanos mais importantes. No oceano, suas habilidades são úteis para ela e ela deve tê-las para sobreviver e comer bem. Infelizmente, ele gosta de estar na costa e tem contato frequente com as pessoas, tem muito medo delas e ataca imediatamente sua vítima.

O segundo animal que vem à mente é um caracol. Ler sobre o fato de que uma criatura tão pequena pode ser perigosa era algo novo e único para mim. Algo que eu gostaria de compartilhar tudo. Foi um choque para mim quando descobri.

Caracol venenoso do mar - O cone geográfico pode ter cerca de 7 a 11 cm de comprimento. Isso é muito perigoso. Possui conchas características, bonitas e procuradas. Cada um deles é único e valioso para venda. Tente tocá-lo. É por isso que o caracol não revela mais seus chifres! Apenas ... atira veneno que causa rápida paralisia muscular, incluindo problemas respiratórios, perda de consciência e morte rápida. Ele pega o veneno com uma espiga e injeta o veneno na vítima, e também mata em alguns minutos. .... Aqui o vinagre não sei se vai ajudar. Não tenho informações sobre o que pode ser rapidamente evitado nessa situação. Sou fascinado por esses animais selvagens que precisam lutar pela sobrevivência e ter uma arma muito perigosa.
Quanto à situação. Hoje eu estava no trabalho, imaginando o que fazer a seguir. A atmosfera é realmente feliz e maravilhosa. Em breve poderei voltar a trabalhar como Bob, o Construtor

Estou no pior lugar da doença e não a sinto pessoalmente. Tenho medo da minha saúde e de outras pessoas, mas há razões pelas quais não estou nervoso. Eu poderei ir trabalhar em breve. Eu não sabia que seria tão sortudo para mim. Eu costumava construir um restaurante com um garoto e foi ótimo! Então, eu não tenho medo de nada. Eu ganhei vida hoje. Eu tenho que ir ao SPA, limpar o quarto e fazer uma sopa deliciosa. Hoje estou planejando sopa de beterraba vermelha para complementar minhas vitaminas.

Quando se trata de treinamento, farei às 16:00.niedziela, 29 marca 2020

Jak sobie radzić ?


Witam serdecznie,
Dzisiaj miał być post przyrodniczy i mam go przygotowanego, ale niestety muszę opisać co się dzieje w Polsce i trochę chciałam opisać historii i moich opinii. W tym roku, w maju mamy kolejne Wybory. Nasz Rząd po nocach siedzi i ustala sprawy Państwa. Kościół pozwolił nie uczestniczyć we Mszy Św. I zachęca do uczestnictwa online. Ale Wybory mają się odbyć. Do przygotowań Wyborów trzeba kilka tysięcy ludzi. W związku z Pandemią, jeśli Wybory mają się odbyć to będzie naruszenie zdrowia i życia ludzi. Niestety nikt nie bierze pod uwagę Nas. To bardzo smutne. Nastały ciężkie czasy. Nie wiem czy będę mogła pojechać na święta do rodziny. Nie mam jak i jest zakaz przemieszczania się. Boje się o innych ludzi, dlatego unikam kontaktów z nimi już teraz z powodu Pandemii. W samym domu jak mówiłam ok, dzisiaj ktoś mi robi obiadek, a ja później zrobię sobie ziołowe bułeczki. Będę uczestniczyć online w Mszy Św. I będę się modlić za wszystkich ludzi.  Ćwiczenia będą jutro. Dzisiaj mam co robić. Mimo wszystko.
Zarazy, które miały zniszczyć ludzkość pojawiały się już w historii. Zawsze było ciężko, ale jakoś daliśmy radę. Jeśli wszyscy będziemy mądrzy to uda się. Musimy razem współpracować. Kanały dostawcze wirusów były takie same. Najczęściej z szlaków handlowych i podróży. Bardzo często były zarazy. Ludzie umierali. Nie wiadomo skąd się brały – jak przyszły tak odeszły. Bardzo podobał mi się fakt, iż Papież naprawdę pomaga Nam wierzyć w przetrwanie. Prowadzi bardzo poruszające modlitwy i prosi o Pomoc w oddaleniu Pandemii. Papież naśladuje historie jakie się odbywały i odwiedza najważniejsze  miejsca modlitw i naśladuje innych. Wiele razy wiara i modlitwa ocaliły ludzkość przed zarazami.
Jednym z najważniejszych i najciekawszych faktów, jest to że w V w. był pożar w pewnym Kościele. Ocalał tam nienaruszony Krzyż. W standardowych warunkach pożaru nie ma możliwości, aby nie spłonął, a On został nienaruszony. To bardzo ciekawe. W czasach epidemii jednej z chorób mieszkańcy miasta chodzili z tym Krzyżem przez 16 dni i modlili się o ustanie zarazy.  W miejscach, w których byli stan stopniowo się poprawiał, a po 16 dniach wszystko się zakończyło.
Papież sprowadził go do Watykanu i modli się do świata z transmisjami na żywo do Tego Krzyża. On wierzy, że to nam pomoże i ja też w to wierzę dlatego zachęcam do uczestnictwa w transmisjach online z Papieżem. To jest trudny czas dla wszystkich, jednak nie każdy czuje zagrożenie. U nas nikt nie myśli o niebezpieczeństwie. Ludzie uprawiają sport, biegają , dzieci grają w piłkę w parku. Straż miejska musi chodzić za wszystkimi i prosić ich o siedzenie w domach. Dzięki takim postępowaniom jakie trwają u ludzi choroba będzie się rozprzestrzeniać i zabijać wszystkich jak leci. To powinien być czas przemyśleń, wiary i postanowień na lepsze zmiany w nas.  Z odbudowaniem gospodarki sobie poradzimy, wszystko się ułoży tylko wykorzystajmy ten czas na dobre rzeczy, a nie walkę . Nie traktujmy tego czasu jak wakacje, bo to nie ma nic wspólnego z nimi. To jest raczej czas ciszy i przemyśleń. Jak przed okresem Zmartwychwstania. To jest jak Post. To jest czas kiedy mamy zamknąć się w domu i mamy czas spędzić z bliskimi. Wszyscy szybko widzą , że spędzanie czasu z bliskimi jest ciężkie. Nagle chodzą plotki o tym a kto z kim się nie pokłóci, jak oni razem wytrzymają, o czym mają ze sobą rozmawiać. Są reklamy, co robić z dziećmi, bo rodzice nie mają pomysłów. Nie możemy chodzić do innych rodzin i przeszkadzać im tym czasie, bo to nie czas na poznawanie innych ludzi tylko zagłębianie w siebie na poznanie siebie. Czy umiemy żyć ze sobą ?
Ja już to pisałam, ale u mnie w domu ten czas nie sprawił mi dużo negatywnego, tylko pozytywne przemyślenia. Nie wiem jak będzie z pracą i muszę wykorzystać urlop i nie pracuje, sprawy finansowe i bytowe, ale tak jak mówię z tymi sprawami łatwo sobie można poradzić. A tak otrzymaliśmy cenny czas na spędzenie czasu z rodziną, już nie żyjemy w pędzie tylko w zatrzymaniu. ….
Jeszcze wiele rodziców pozwala dzieciom chodzić na dwór i nie troszczą się o ich zdrowie w takim razie bo to niebezpieczne. I tu pokazuje się sytuacja jak potrafimy dbać o innych ludzi. Jak bardzo nam zależy na innych ludziach, czy potrafimy podjąć dobre decyzje w kraju, czy znamy siebie i najbliższych ?  ?  ? Ja się z nikim nie pokłóciłam, a raczej mam lepsze kontakty z bliskimi i dla  mnie jest to budujące.

I warmly welcome,


Today was supposed to be a post of nature and I prepared it, but unfortunately I have to describe what is happening in Poland and I wanted to describe history and my opinions. In May this year we have another election. Our government sits at night and settles the affairs of the state. The church could not attend Mass. And encourages you to participate on the Internet. But elections are to take place. It takes several thousand people to prepare the election. In connection with a pandemic, if elections are to take place, this will be a violation of people's health and lives. Unfortunately, nobody believes us. It is very sad. Hard times are coming. I don't know if I can go to my family for Easter. I don't have it and I can't move. I am afraid for other people, which is why I avoid contact with them because of a pandemic. At home, as I said ok, today someone is making me dinner, and then I will make herb rolls. I will attend an online mass. And I will pray for all people. Exercises will be tomorrow. Today I have what to do. In total.

Plagues that were supposed to destroy humanity have already appeared in history. It was always hard, but we managed somehow. If we are all wise, we will succeed. We have to work together. The virus delivery channels were the same. Mostly on trade routes and travels. Very often there were plagues. People were dying. It is not known where they came from - where they came from and how they went away. I really liked the fact that the Pope really helps us believe in survival. He leads very moving prayers and asks for help in dismissing the pandemic. The Pope imitates the stories that have taken place, visits the most important places of prayer and imitates others. Faith and prayer have saved mankind from plague many times.

One of the most important and interesting facts is that in the fifth century a fire broke out in the church. An intact cross survived there. Under standard fire conditions, it cannot be burned and remains intact. It is very interesting. During the epidemic of one disease, the inhabitants of the city walked with this cross for 16 days and prayed that the plague would cease. In the places where they were, the condition gradually improved, and after 16 days everything ended.

The Pope brought him to the Vatican and prays to the world, broadcasting this cross live. He thinks it will help us and I believe it too, which is why I encourage you to participate in online broadcasts with the Pope. It is a difficult time for everyone, but not everyone is threatened. Nobody thinks of danger here. People play sports, run, children play football in the park. The city guard must follow everyone and ask them to sit at home. Thanks to such proceedings in people, the disease spreads and kills everyone over time. This should be a time of reflection, faith and resolve for a better change in us. We will cope with the reconstruction of the economy, everything will work out, let's use this time for good things, and we will not fight. Do not treat this time as a vacation, because it has nothing to do with them. It is rather a time of silence and reflection. Just like before the Resurrection. It's like time before Easter. This is the time when we are supposed to shut up at home and spend time with loved ones. Everyone can quickly see that spending time with loved ones is difficult. Suddenly there are rumors about who will not argue with whom, how they will survive together, what topics to talk to each other. There are ads on what to do with children because parents have no ideas. This time, we cannot go to other families and disturb them, because it is not time to meet other people, but to delve into each other to get to know each other. Can we live with each other

I have already written this, but this time in my house there were not many negative ones, only positive thoughts. I don't know how it will be with work and I have to take advantage of free time and not work, finance and life, but as I say in these matters, it is easy to deal with it. So we received valuable time to spend time with our family, we no longer live in a hurry, but in silence. ...

Still many parents allow children to go outside and don't care about their health because it is dangerous. And here the situation shows how we can look after other people. How much do we care about other people, can we make good decisions in the country, do we know ourselves and our loved ones? ? ? I did not argue with anyone, but rather I have better contact with loved ones and it is encouraging for me.Hallo

Heute sollte ein Text über die Natur sein und ich habe ihn vorbereitet, aber leider muss ich beschreiben, was in Polen passiert und ich wollte die Geschichte und meine Meinungen beschreiben. Im Mai dieses Jahres haben wir. Unsere Regierung sitzt nachts und regelt die Angelegenheiten des Staates. Die Kirche konnte nicht an der Messe teilnehmen. Und fördert die Online-Teilnahme. Aber es sollen Wahlen stattfinden. Zur Vorbereitung der Wahlen werden mehrere tausend Menschen benötigt. Wenn Pandemiewahlen stattfinden, ist dies eine Verletzung der Gesundheit und des Lebens der Menschen. Leider schaut uns niemand an. Das ist sehr traurig. Es kommen schwere Zeiten. Ich weiß nicht, ob ich zu Ostern zu meiner Familie gehen kann. Ich muss mich nicht bewegen, ich habe Angst um andere Leute, also vermeide ich es jetzt, sie zu kontaktieren. Wie gesagt, jemand zu Hause macht mir heute Abendessen und dann mache ich Kräuterbrötchen. Ich werde an Internetmessen teilnehmen. Und ich werde für alle Menschen beten. Übungen werden morgen sein. Ich habe heute etwas zu tun.

Plagen, die die Menschheit zerstören sollten, sind bereits in der Geschichte aufgetaucht. Es war schon immer schwierig, aber irgendwie haben wir es geschafft. Wenn wir alle weise sind, werden wir Erfolg haben. Wir müssen zusammenarbeiten. Die Virusübertragungskanäle waren die gleichen. Hauptsächlich auf Handelsrouten und Reisen. Krankheiten waren sehr häufig. . Es hat mir sehr gut gefallen, dass der Papst uns wirklich hilft, an das Überleben zu glauben. Er leitet sehr bewegende Gebete und bittet um Hilfe bei einer Pandemie. Der Papst ahmt Geschichten nach, besucht die wichtigsten Gebetsorte und ahmt andere nach. Glaube und Gebet haben die Menschheit viele Male vor der Pest gerettet.

Eine der wichtigsten und interessantesten Tatsachen ist der Ausbruch des Feuers in der Kirche im fünften Jahrhundert. Dort überlebte ein intaktes Kreuz. Unter normalen Brandbedingungen darf es nicht brennen und intakt bleiben. Es ist sehr interessant. Während der Epidemie der Krankheit gingen die Einwohner der Stadt 16 Tage lang mit diesem Kreuz und beteten, dass die Pest aufhören würde. An den Orten, an denen sie sich befanden, besserte sich der Zustand allmählich und alles endete nach 16 Tagen.

Der Papst brachte ihn in den Vatikan, betete für die Welt und übertrug dieses Kreuz live. Er glaubt, dass dies uns helfen wird, und deshalb glaube ich, dass ich Sie ermutige, an Online-Sendungen mit dem Papst teilzunehmen. Es ist eine schwierige Zeit für alle, aber nicht jeder fühlt sich bedroht. Hier denkt niemand an Gefahr. Menschen spielen Sport, laufen, Kinder spielen Fußball im Park. Die Stadtwache muss allen folgen und sie bitten, zu Hause zu sitzen. Dank solcher Verfahren, die bei Menschen fortbestehen, breitet sich die Krankheit aus und tötet jeden mit der Zeit. Dies sollte eine Zeit des Nachdenkens, des Glaubens und der Entschlossenheit sein, uns besser zu verändern. Wir können die Erholung der Wirtschaft bewältigen, alles wird klappen, wenn wir diese Zeit für gute Dinge nutzen, nicht für Kämpfe. Behandle diese Zeit nicht als Urlaub, denn sie hat nichts damit zu tun. Es ist eher eine Zeit der Stille und Besinnung. Genau wie vor der Auferstehung. Dies ist die Zeit, in der wir zu Hause bleiben und Zeit mit unseren Lieben verbringen sollten. Jeder sieht schnell, dass es schwierig ist, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Plötzlich gibt es Gerüchte darüber, wer nicht mit wem streiten wird, wie sie zusammenstehen können, was sie miteinander reden sollen. Es gibt Anzeigen darüber, was mit Kindern zu tun ist, weil Eltern keine Ideen haben. Diesmal können wir nicht zu anderen Familien gehen und sie stören, weil es nicht Zeit ist, andere Menschen zu treffen, sondern sich zu vertiefen, um sich kennenzulernen. Können wir zusammen leben?

Ich habe das bereits geschrieben, aber diesmal zu Hause habe ich nicht viele negative Dinge getan, nur positive Dinge. Ich weiß nicht, wie die Arbeit aussehen wird. Wir haben also wertvolle Zeit, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir haben es nicht eilig, aber lernen wir, mit ihnen zu leben ...

Trotzdem erlauben viele Eltern Kindern, nach draußen zu gehen und sich in diesem Fall nicht um ihre Gesundheit zu kümmern, da dies gefährlich ist. Und hier zeigt die Situation, wie wir uns um andere Menschen kümmern können. Wie sehr kümmern wir uns um andere Menschen, können wir gute Entscheidungen im Land treffen, kennen wir uns selbst und unsere Lieben? ? ? Ich habe mit niemandem gestritten, ich habe bessere Kontakte.
Olá

Hoje deveria ser um post sobre natureza e eu o preparei, mas infelizmente tenho que descrever o que está acontecendo na Polônia e queria descrever a história e minhas opiniões. Em maio deste ano, temos outra eleição. Nosso governo fica à noite e resolve os assuntos do estado. A igreja permitiu não comparecer à missa. E incentiva a participação online. Mas as eleições devem ser realizadas. Vários milhares de pessoas são necessárias para se preparar para a eleição. Em conexão com uma pandemia, se as eleições forem realizadas, será uma violação da saúde e da vida das pessoas. Infelizmente, ninguém acredita em nós. Isso é muito triste, tempos difíceis estão chegando. Não sei se posso ir à minha família na Páscoa. Eu não tenho nenhum e não devo me mover. Tenho medo de outras pessoas, então agora evito o contato com elas por causa de uma pandemia. Em casa, como eu disse ok, hoje alguém está me fazendo jantar e depois vou fazer rolinhos de ervas. Vou participar de uma missa online. E eu orarei por todas as pessoas. Os exercícios serão amanhã. Eu tenho algo a fazer hoje.
Pragas que deveriam destruir a humanidade já apareceram na história. Sempre foi difícil, mas de alguma forma conseguimos. Se formos todos sábios, teremos sucesso. Temos que trabalhar juntos. Os canais de entrega de vírus eram os mesmos. Na maioria das vezes, em rotas comerciais e viagens. Pessoas estavam morrendo. Não se sabe, gostei muito do fato de o papa realmente nos ajudar a acreditar na sobrevivência. Ele lidera orações muito emocionais e pede ajuda para eliminar a pandemia. O Papa imita as histórias que aconteceram, visita os locais mais importantes de oração e imita os outros. A fé e a oração salvaram a humanidade muitas vezes antes da praga.

Um dos fatos mais importantes e interessantes é que, no século V, um incêndio eclodiu na igreja. Uma cruz intacta sobreviveu lá. Sob condições padrão de incêndio, não é possível que não queime e permaneça intacto. É muito interessante Durante a epidemia, os moradores da cidade andaram nesta cruz por 16 dias e rezaram para que a praga parasse. Onde estavam, a condição melhorou gradualmente e após 16 dias passou.

O papa o levou ao Vaticano e ora ao mundo, transmitindo esta cruz ao vivo. Ele acha que isso também vai nos ajudar; é por isso que encorajo você a participar de transmissões on-line com o papa. É um momento difícil para todos, mas nem todos estão ameaçados. Ninguém pensa em perigo aqui. As pessoas praticam esportes, correm, as crianças jogam futebol no parque. A guarda da cidade deve seguir todos e pedir um retorno. Graças a esses procedimentos, que duram nas pessoas, a doença se espalhará e matará todos. Deve ser um momento de reflexão, fé e resoluções para uma melhor mudança em nós. Podemos lidar com a reconstrução da economia, tudo ficará bem, usaremos esse tempo para coisas boas, não para lutar. Não trate esse tempo como férias, porque não tem nada a ver com eles. É um momento de silêncio e reflexão. Como antes da ressurreição. Este é o momento em que devemos nos fechar em casa e passar um tempo com os entes queridos. Todo mundo vê rapidamente que é difícil passar tempo com os entes queridos. De repente, há rumores sobre quem não vai discutir, com quem eles estão, o que falar um com o outro. Há anúncios sobre o que fazer com os filhos porque os pais não têm ideias. Desta vez, não podemos ir para outras famílias e perturbá-las, porque não é hora de conhecer outras pessoas, mas de nos conhecermos. Podemos viver um com o outro
Eu já escrevi, mas desta vez em minha casa não causou muitos negativos, apenas pensamentos positivos. Não sei como será o trabalho. Dessa forma, temos um tempo valioso para passar um tempo com a família, não vivemos mais com pressa
Muitos pais ainda permitem que os filhos saiam e não se preocupam com a saúde neste caso, porque é perigoso. E aqui a situação mostra como podemos cuidar de outras pessoas. Podemos tomar boas decisões no país cuidando de outras pessoas, conhecemos a nós mesmos e a nossos entes queridos? ? ? Não discuti com ninguém, mas tenho melhores contatos com entes queridos e isso é encorajador para mim....CHAT